Heeft u vragen over de situatie in Israël/de Palestijnse gebieden en uw verzekering? Bekijk onze veel gestelde vragen.

Contra-expertise

U denkt erover om een eigen expert in te schakelen. Er zijn dan zaken om rekening mee te houden. De belangrijkste informatie hebben wij voor u op een rij gezet.

Wat is contra-expertise?

Een expert namens verzekerde.

Door de verzekeraar kan een expert worden ingeschakeld om schade-oorzaak en/of schadehoogte vast te stellen. Soms kan het verstandig zijn om daarnaast een eigen expert in te schakelen. Bijvoorbeeld bij onenigheid over oorzaak of omvang van de schade. Of op voorhand, als al duidelijk is dat het om een forse (brand)schade gaat waarbij een paar extra ogen gewenst is. Het onderzoek door de eigen expert wordt contra-expertise genoemd.

Moet ik er rekening mee houden dat een expert namens de verzekeraar de schade vaak laag inschat?

Nee, de praktijk wijst anders uit.

Een expert moet naar eer en geweten de schade(oorzaak) vaststellen. Hij of zij moet conclusies en bedragen kunnen uitleggen aan de verzekeraar en aan u. De verzekeraar heeft baat bij klanttevredenheid en een vlotte afwikkeling. Desondanks kunt u van mening zijn dat de schade niet juist is vastgesteld. Komt u daar niet uit met de verzekeraar of expert, dan kunt u een contra-expert inschakelen.

Wanneer kan ik een contra-expert inschakelen?

Altijd, maar niet in alle gevallen betaalt de verzekeraar alle kosten die daaraan zijn verbonden.

U kunt bij schade altijd een eigen expert inschakelen. Volgens de wet is de verzekeraar verplicht om de redelijke kosten die verbonden zijn aan het vaststellen van de schade te vergoeden. Expertisekosten zijn bij uitstek kosten die zijn verbonden aan schadevaststelling. Deze worden dus vergoed, maar niet onbeperkt.

Hoe zit het dan precies met kosten van contra-expertise?

Het moet redelijk zijn om een contra- expert in te schakelen. De kosten die hij of zij vervolgens maakt moeten ook redelijk zijn.

Redelijke kosten voor een eigen expert worden vergoed door de verzekeraar. Voor die kosten geldt op basis van rechtspraak de zogenaamde ‘dubbele redelijkheidstoets’. Dat houdt in dat het a. redelijk moet zijn om een eigen expert in te schakelen, en dat b. de hoogte van de kosten die vervolgens worden gemaakt redelijk moeten zijn.

Over sub a: het wordt snel redelijk geacht dat u zich als consument laat bijstaan door een eigen deskundige en dat u daarvoor kosten maakt. Bij schades met een beperkt financieel belang kan dit echter anders zijn. Net als bij schades waarover niet tot nauwelijks inhoudelijke discussie mogelijk is.

Over sub b: er moet een gezonde verhouding zijn tussen de schade en de kosten die gemaakt worden om de oorzaak en/of hoogte daarvan vast te stellen. Daarbij wordt zowel gekeken naar het aantal uren dat is besteed, als naar het uurtarief van de contra-expert.

Welke eisen stellen ANWB Verzekeren en Unigarant Verzekeringen aan experts?

Voldoende deskundig, professioneel en integer.

De titels ‘expert’ en ‘contra-expert’ zijn beide niet beschermd. Iedereen kan zich dus zo noemen. Er is ook geen wettelijke regeling die ziet op de kwaliteit van een (contra-)expert. Omdat regelgeving ontbreekt en u als consument niet dagelijks met schade te maken heeft, stellen wij in uw en ons belang eisen aan de deskundigheid van experts.

De expert van de verzekeraar is altijd een Nivre-expert. Het Nivre is een branchevereniging voor experts die tot doel heeft de kwaliteit op het gebied van schade-expertise te borgen. Dat wordt onder meer bereikt doordat Nivre-experts zich moeten houden aan de Gedragscode schade-expertiseorganisaties. Die gedragscode heeft tot doel om betrouwbare, professionele, heldere, integere en objectieve dienstverlening bij schade-expertises te borgen. De verzekeraar en u moeten er kort gezegd op kunnen vertrouwen dat goed en objectief onderzoek wordt uitgevoerd en dat dit wordt vastgelegd in een goed leesbaar rapport.

Ben ik volledig vrij in de keuze van mijn eigen expert (contra-expert) ?

U bent vrij in de keuze van de persoon van de contra-expert. U bent niet geheel vrij voor wat betreft de kwalificaties van de persoon van de contra-expert.

In onze polisvoorwaarden staat dat een expert bij het Nivre moet zijn aangesloten. Dat geldt in beginsel ook voor een contra-expert die u wilt inschakelen. Met de eis dat een expert moet zijn ingeschreven bij het Nivre wordt zo objectief mogelijk geborgd dat een expert deskundig, professioneel en integer is en waarborgen biedt voor het geval hij of zij onverhoopt fouten maakt. Een expert moet in dat geval tuchtrechtelijk kunnen worden aangesproken en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben.

Unigarant accepteert ook contra-experts die niet zijn ingeschreven bij het Nivre. Deze experts moeten dan echter wel aantoonbaar aan redelijke kwaliteitseisen voldoen, voldoende waarborgen bieden voor u als opdrachtgever en professioneel te werk gaan. Wat in de vorige alinea is weergegeven is daarbij uitgangspunt.

Let op: Wilt u een expert inschakelen die niet bij het Nivre is ingeschreven, neemt u dan eerst contact met ons op voordat u een opdracht verstrekt. U weet dan op voorhand waar u aan toe bent. Doet u dat niet, dan loopt u het risico dat kosten niet vergoed worden omdat deze onvoldoende bijdragen aan de zaak. De kosten worden dan niet als redelijk gezien (zie het antwoord op vraag 4). Onthoud dat u in geval van contra-expertise de opdrachtgever en dus contractspartij bent, niet de verzekeraar. In een slecht geval kunt u dus met de kosten blijven zitten wanneer de verzekeraar die niet vergoedt. Contra-expertise is immers nooit gratis.