Veel gestelde vragen over aanslag metro  Londen

Disclaimer

Wilt u iets van deze website kopiëren, downloaden, vermenigvuldigen, opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar maken in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier? Dat mag alleen met schriftelijke toestemming van Unigarant N.V. Neem hiervoor contact met ons op.

Bij het samenstellen van deze website wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Er kan echter geen garantie gegeven worden met betrekking tot:

  • de juistheid of nauwkeurigheid van de gegevens, informatie of adviezen,   
  • de geschiktheid van gegevens voor enig doel, enige situatie of enige toepassing.

Unigarant niet aansprakelijk 

U kunt aan de informatie op deze site geen rechten ontlenen. Evenmin kan er geen beroep worden gedaan, om welke reden dan ook, op de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie of adviezen. Unigarant N.V. is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie en/of adviezen.

AFM Vergunning

Unigarant N.V. heeft als financieel dienstverlener een vergunning van toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (verg.nr. 12011826 www.afm.nl).

KiFiD

Unigarant N.V. kent een klachtenprocedure. Komen wij er samen niet uit dan is een externe klachtenprocedure mogelijk. Daartoe zijn wij aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (nr. 300.007954).