Als u klant bij ons bent

Welke gegevens leggen we vast?

Als u klant bij ons bent, of als wij uw schade behandelen, leggen we allerlei informatie over u vast in onze administratie. Bijvoorbeeld:

 • uw naam en contactgegevens;
 • andere gegevens die nodig zijn voor uw verzekering, zoals het kenteken van uw auto of het type huis waarin u woont;
 • andere gegevens die nodig zijn voor het behandelen van uw schade, zoals gegevens met betrekking tot letsel.

Geeft u de persoonsgegevens die wij nodig hebben voor het afsluiten of uitvoeren van uw verzekering niet aan ons door? Dan kan dat betekenen dat u geen verzekering kunt afsluiten of dat wij uw verzekering moeten beëindigen.

Waarvoor mogen we uw gegevens vastleggen?

Er zijn verschillende redenen waarom we uw persoonsgegevens mogen of moeten verwerken:

1. Omdat we uw gegevens nodig hebben om uw verzekering uit te voeren.

We gebruiken uw gegevens om de verzekeringsovereenkomst die u met ons afsluit uit te voeren. Daaronder valt ook het afhandelen van een schade die u meldt.  

2. Omdat de wet ons verplicht uw gegevens vast te leggen.

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de verplichtingen die wij hebben om:

 • de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen uit te voeren;
 • te controleren of nieuwe en bestaande klanten op een sanctielijst staan; 
 • uw gegevens door te geven aan een instantie die bevoegd is daarom te vragen, bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie;
 • een administratie te voeren die duidelijk maakt hoe Unigarant er financieel voor staat. Uit onze administratie moet bijvoorbeeld duidelijk blijken hoeveel premie wij elk jaar ontvangen en welk bedrag we aan schade-uitkeringen doen;
 • te voldoen aan de eisen voor risicomanagement. Daarvoor gebruiken wij onder meer persoonsgegevens zoals uw postcode, leeftijd en gegevens van bijvoorbeeld de auto of het woonhuis dat u heeft verzekerd. 

3. Omdat we uw gegevens nodig hebben voor onze bedrijfsvoering of marketing

Voor Unigarant is het van belang dat we onze bedrijfsactiviteiten op een beheerste en integere manier uitoefenen. Als het daarvoor nodig is om persoonsgegevens te verwerken, mogen wij dat doen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om:

 • het delen van uw gegevens met onze adviseurs (tussenpersonen of gevolmachtigde agenten). Zij geven u persoonlijk advies en helpen u met de verzekeringen die precies bij uw situatie passen;
 • het voorkomen en bestrijden van fraude. We kunnen hiervoor in een landelijke database kijken;
 • het waarborgen van de veiligheid en de integriteit van Unigarant, haar medewerkers en de sector. Daartoe houden wij een gebeurtenissenadministratie bij.
 • het uitoefenen van ons regresrecht; dat wil zeggen dat wij aan u uitbetaalde schade kunnen terugvorderen van een derde, die door toedoen van die derde aan u is veroorzaakt;
 • het verbeteren van bedrijfsprocessen en verzekeringsproducten;
 • het gebruiken van uw gegevens voor direct marketing. Zo kunnen wij u informeren over wijzigingen in verzekeringsaanbod en u interessante aanbiedingen sturen. Unigarant stuurt zelf geen nieuwsbrieven maar uw adviseur (tussenpersoon) doet dat mogelijk wel. 

4. Omdat u er toestemming voor heeft gegeven

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken voor een bepaald doel als u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Als we uw gegevens op basis van toestemming verwerken, dan zullen we u altijd heel helder laten weten waarvoor u toestemming geeft.

Terug